Organisatsioon

Lastekaitse Liidu lähiajaloo etapid

http://www.lastekaitseliit.ee

2015

2014

Osaleti aktiivselt poliitikate kujundamisel, esitati arvamused sh. lastekaitseseaduse, karistusseadustiku, täitemenetluse seadustiku, korrakaitseseaduse jne. täiendamiseks; anti sisendid arengukavadesse ja strateegiatesse. Tehti ettepanekud lastekaitsetöötajate täiendkoolituseks. Järjepidev eestkostetöö laste osaluse ja kaasamise, kehalise karistamise keelustamise, turvalise internetikasutuse, laste vaesuse, huvihariduse, elatise täitmise jne.osas. Aktiivne osalemine erinevates koostöövõrgustikes, nõukogudes, ümarlaudadel, jne.( sh. rahvusvaheliselt). Tõlgiti eesti keelde Lapse Õiguste Komitee üldkommentaar nr.14 ( lapse parimad huvid). Avaldati uuring "Laste ja noorte osalus ja kaasamine koolis", milles osales 1787 last ja noort. Rõhk meediaharidusel. Soome keelest tõlgiti ja avaldati juhendmaterjal "Juhend laste intervjueerijale ja pildistajale." ERR heategevusprogrammi Jõulutunnel 2014 partner, millega toetatakse üle 700 lapse huvitegevust. Koolirahu kuulutati välja Viljandis üleskutsega ÜHESKOOS!

2013

Üldkogul võeti vastu uus visioon: MTÜ Lastekaitse Liit on lapse õigusi mõjukalt edendav organisatsioon, mis algatab ja viib ellu lastekaitsealaseid tegevusi ning toetab igakülgselt oma liikmeid. Poliitika kujundamisel osaleti aktiivselt lastekaitseseaduse koostamisel; esitati arvamused mh. karistusseadustiku, omavalitsuse reformi ja perekonnaseaduse osas; anti sisendid valdkondlikesse arengukavadesse ja strateegiatesse. Esitati seisukohad Harju Maakohtule ja Riigikohtule. Aktiivne eestkostetöö laste osaluse ja kaasamise, kehalise karistuse keelustamise, laste vaesuse, tervistava suvepuhkuse, huvihariduse, e- sigarettide, lapse heaolu hindamise, mtü- de rahastuse, jne. osas. Justiitsministeeriumile esitati ametlik pöördumine lähisuhte vägivalla juhtumites lapse parimate huvide olukorra analüüsimiseks. Avaldati uuringud 2Lapse heaolu hindamine" ja "Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessidesse. Koolirahu kuulutati välja Kuressaares.

2012

Poliitika kujundamine Eesti ja Euroopa tasandil: sisendid mh.lastekaitseseaduse ettevalmistamisel, HEV kontseptsiooni, riigikontrolli auditisse "Laste hoolekande korraldus valdades ja linnades", kokkuvõte Eurochild´ile. Aktiivne koostöö laste kaasamise, kehalise karistamise keelustamise, laste vaesuse, tervistava suvepuhkuse, varajase märkamise ja perevägivalla teemadel ( sh 4 lähisuhte vägivalla ümarlauda üle Eesti), mis allalaetavad http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/materjal-sul-on-oigused/ Fokusseeritum tähelepanu meediaharidusele ja meedia mõjule lapsi puudutavate teemade käsitlemisel ( koolitused ajakirjanikele ja sotsiaaltöötajatele Ida- Virumaal ja Tallinnas. Koolirahu kuulutati välja Jõhvis.

2011

Poliitika kujundamine Eesti ja Euroopa tasandil: sisendid mh.laste ja perede arengukava 2012- 2020 ja Euroopa Nõukogu lapse õiguste tagamise strateegia 2012- 2015 Euroopa Komisjoni uuringu "Comparative Study on best practices in the field of return minors" koostamisel. Aktiivne koostöö laste ombudsmani institutsiooni loomisel kehalise karistamise keelustamise, laste vaesuse, tervistava suvepuhkuse ja varajase märkamise teemadel ( sh.eestkosteseminarid koostöös Tallinna Ülikooliga 8 maakonnas). Töötati välja Lastekaitse Liidu "Lapse õiguste programm" tegevuste ja eesmärkide fokuseerimiseks. www.targaltinternetis.ee www.peremeedia.ee Koolirahu kuulutati välja Jõgeval.

2010

Fookuses lastevaesuse leevendamine- AEFi toetatud lastelaarid 724 toimetulekuraskustes oleva pere lapsele Interneti turvalisus- käivitus Euroopa Komisjoni projekt “Targalt internetis” Vägivallavaba kasvatus- käivitus projekt “Kiusamisest vaba lasteaed”

2009

Algatused ja koordineeritud koostöö laste ombudsmani institutsiooni loomiseks. Kõneisikute ettevalmistus eestkostetööks kohtadel. Vabatahtliku lastekaitsetöö tunnustamise traditsiooni loomine. Koolitused alushariduse õppekava edendamiseks sh. Ühise Mure meetodi rakendamine koolides. Konkursid positiivse vanemluse toetamiseks ja suveprogrammid laste kooliks ettevalmistamiseks.

2008

Lastekaitse Liit taasloomise 20.a. üritused, m.h. rahvusvaheline konverents „Mida laps tahab“; teadusartiklite kogumik „Uued ajad – uued lapsed“; raamat „Laps loob maailma” Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse töö aktiviseerumine ja mitmekülgsed koolitused Lastekaitse Liidu noortekogu heategevuskontsert Paldiski noortekeskusesse vahendite ostmiseks

2007

 • Ülevabariiklik võistlusmäng koolinoortele lapse õiguste teemal- "Kas mina tean?".
 • Teavitus, koolitus teadlikkuse tõstmiseks lapse õigustest haiglas.
 • Pere tugiisiku teenuse propageerimine ja käivitamine kohalikes omavalitsustes.
 • Ühise Mure meetodi (ÜMm) kui koolikiusamise sekkumismeetodi laiem rakendamine koolides.

2006

 • Sotsiaalteater
 • Telesaadete kampaania "Kasvame koos" raames.
 • Isade rolli tõstatamine konverentsil "Meie lapse mured. Meheks sünnitakse, isaks saadakse".
 • Projekt "Raamat tuleb külla" laste lugemishuvi suurendamiseks.
 • Peremeedia.

2005

 • Loodi Lastekaitse Liidu piirkondlikud keskused.
 • Alustati Balti koostööd laste õiguste paremaks tagamiseks Baltimaades.
 • Loodi Lastekaitse Liidu kontseptsioon laste osalemisest ja kaasamisest.
 • Korraldati IFCW aastakonverentsi teemal "Lapsed vaesuses".

2004

 • asutati Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ;
 • astuti üle-euroopalise lastekaitseorganisatsiooni EuroChild liikmeks;
 • alustati liikmete organisatsioonitöö alase koolitusega;
 • heategevuskontsert "Märka Last" hooldusperede toetuseks;

2003

 • möödus 15. aastat LL taasasutamisest, mille tähistamiseks avaldati raamatud “LAPSEPÕLV – Laps eesti kunstis" ja “Lastekaitse Liit – ajalugu ja tänane päev";
 • avati infokeskus Märka Last;
 • hakkas ilmuma Lastekaitse Liidu ajakiri “Märka Last";
 • alustati kogukonnatööd (projekt “Laste sotsiaalse tõrjutuse ennetamine kogukonna võrgustikutöös");

2002

 • lastekaitsestrateegia;
 • ÜRO "Lapse õiguste konventsiooni" täiendav raport;
 • töö- ja puhkelaagrite kokkutulek viies maakonnas;
 • Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde loodi Lastekaitse Liidu nimeline allfond, eesmärgiga toetada andekaid õpilasi, kes omandavad põhi- ja keskharidust;

2001

 • koolivägivalla uuring;
 • pereteenuste väljatöötamine;

2000

 • peretöö kontseptsioon;
 • koostöö tugevnemine Euroopa lastekaitsetöö võrgustikuga;

1999

 • lastekaitsetöös osalevate vabatahtlike koolitus;
 • Lastekaitse Liidu tegevusprogramm aastani 2005;
 • laste õiguste temaatika liitmine alushariduse õppekavva;
 • laste töö- ja puhkelaagrid;

1998

 • alustati narkoalase ennetustööga koolides;
 • alustati kooliõpetajate ettevalmistust lastekaitsetööks;
 • alustati noorte probleemsaatega televisioonis;
 • alustati laste päevakeskuste loomisega;

1997

 • alustati tööd tänavalaste problemaatikaga;
 • alustati lasteajakirja väljaandmist;

1996

 • loodi laste ja noorte nõustamisalane võrgustik alused;
 • alustati süstemaatilist tööd õigusrikkumisi toimepannud noortega;

1995

 • alustati laste suvepuhkuse korraldamisega;
 • LÕK teavitamine laste- ja nende vanemate hulgas;
 • alustati lastekaitsealase koostöövõrgustiku loomisega;
 • organisatsioonis loodi lasteürituste korraldamise traditsioonid;

1994

 • alustati laialdase eestkoste- ja kasuperede liikumise väljaarendamist;
 • 1993
 • alustati tööd kriisiperedega;

1992

 • alustati laste vägivallaalast ennetustööd;
 • võeti vastu Lastekaitseseadus;

1991

 • Eesti Vabariik ühines Lapse Õiguste Konventsiooniga;

1990

 • konverentsil "Meie lapse mured - ühiskond ilma vägivallata" tõstatati laste vastu suunatud vägivalla teema

1989

 • lastele- ja peredele toidu- ja materiaalse abi osutamine;
 • laialdane rahvusvahelise koostöö algus (IFCW, CCF);

1988

 • 2. oktoobril taasloodi Lastekaitse Liit;

koduleht: Veebidisain